FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania 1. Czym różni się sprzedaż konsumencka od umowy sprzedaży uregulowanej w Kodeksie cywilnym?
 • stronami sprzedaży konsumenckiej są: konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) i przedsiębiorca – sprzedawca;
 • sprzedaż konsumencka obejmuje tylko sprzedaż rzeczy ruchomych. Nie znajdzie więc zastosowania w przypadku zakupu mieszkania;
 • sprzedaż konsumencka nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody (chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub określonej objętości). Nie obejmuje także sprzedaży egzekucyjnej i sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym;
 • przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej stosuje się również do umów zawartych na odległość (np. z katalogu wysyłkowego, przez telefon lub Internet) oraz umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie lub w domu od akwizytora).

Ustawa ta znajduje dość szerokie zastosowanie, ponieważ jej zapisy wykorzystujemy również w sytuacji dokonywania zakupu w komisie oraz w przypadku zawierania umowy o dzieło,
np. gdy zamawiamy mebel w zakładzie usługowym, który wykonuje go we własnym zakresie.

 1. Jakie są obowiązki sprzedawcy?
Na sprzedawcę nałożony jest szereg obowiązków wobec konsumenta, w tym rozbudowany obowiązek informacyjny. Sprzedawca jest obowiązany podać do informacji kupującego między innymi:

 • cenę oferowanego towaru (również cenę jednostkową – czyli cenę za jednostkę miary), np. za sztukę, metr, kilogram, itd.;
 • przy szczególnych rodzajach sprzedaży (np. sprzedaż na raty, na zamówienie) sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia umowy (zawierającego przykładowo datę sprzedaży, określenie towaru oraz jego ilość i cenę);
 • na sprzedawcy ciąży także obowiązek udzielenia konsumentowi jasnych i zrozumiałych informacji w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej;
 • na żądanie konsumenta sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy;
 • sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty dotyczące towaru w języku polskim;
 • na sprzedawcy ciąży także obowiązek zapewnienia w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
 1. Kiedy zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową?
Towar jest niezgodny z umową, jeśli:

 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany;
 • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować tego rodzaju towar oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach, np. w reklamie, lub w oznakowaniu towaru.
 1. Czego mogę żądać od sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową?
Jeśli towar jest niezgodny z umową konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli:
 • sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie
 • lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności
wtedy ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 1. W jakim czasie mogę zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową?
Jeżeli konsument stwierdził niezgodność towaru z umową może w ciągu 2 lat od dnia zakupu towaru zawiadomić o tym sprzedawcę. W razie wymiany towaru na nowy, termin ten biegnie na nowo. Zawiadomienie to jednak powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności z umową – wtedy to domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania.

 1. W jakim terminie sprzedawca musi ustosunkować się do złożonej przeze mnie reklamacji?
Jeżeli sprzedawca otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy musi się do niego ustosunkować w ciągu 14 dni. Jeśli nie ustosunkuje się do żądania w ciągu
14 dni, czyli przekroczy termin, wtedy uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 1. Czy uprawnienia wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego sprzedawca może w jakikolwiek sposób wyłączyć?
Uprawnień tych nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa innego niż polskie.

 1. Czym jest gwarancja?
Gwarancja stanowi oświadczenie gwaranta (sprzedawcy, producenta), zamieszczone we wręczanym w chwili sprzedaży towaru dokumencie gwarancyjnym lub reklamie. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej konsumentowi w tym oświadczeniu. Sprzedawca udziela konsumentowi gwarancji bez żadnej opłaty. Dokument gwarancyjny powinien zawierać: wskazanie adresu terytorialnego i czasowego gwarancji, adres gwaranta i osoby przyjmującej gwarancję oraz treść gwarancji. Ponadto, powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową – znaczy to, że konsument ma możliwość wyboru uprawnień, z których będzie korzystał

 1. Zakupiłem w sklepie koszulę, jednak po powrocie do domu stwierdziłem, że mi się nie podoba. Czy mogę ją zwrócić?
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego nie przewiduje możliwości zwrotu towaru zgodnego z umową (tj. bez wad). Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru i zwrotu gotówki. Jednakże niektóre sklepy pozwalają na zwrot towaru w ciągu 7, 14 czy też 30 dni od dnia zakupu – jednak warunkiem tego jest nie używanie zakupionej rzeczy oraz nie usuwanie oryginalnych metek z odzieży. Praktyka ta nie jest wynikiem uprzejmości przedsiębiorcy, ale jest efektem konkurencji na dzisiejszym rynku- przedsiębiorca chcący pozyskać klienta na więcej niż jeden zakup decyduje się na wprowadzenie udogodnień dla konsumentów, w tym przypadku pozwala na zwrot nieużywanego towaru.

 1. Zakupiłam poprzez katalog  firmy wysyłkowej odzież, jednak po przyjściu paczki okazało się, że ubrania wyglądają zupełnie inaczej niż na zdjęciach oraz mają zawyżoną rozmiarówkę. Czy mogę je zwrócić?
Taka umowa, bez obecności jednej czy też obu stron, jest umową zawieraną na odległość. W takiej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument ma 10 dni na odstąpienie od takiej umowy bez podania przyczyn. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość wystarczy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru wysłać pisemne oświadczenie za potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka) o odstąpieniu do siedziby przedsiębiorcy. Poniżej podajemy przykładową treść odstąpienia:

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo­wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży ............................................................. (nr zamówienia, czy nr faktury) zawartej dnia …...................... .”

Zwrot pieniędzy przez przedsiębiorcę i zarazem zwrot towaru przez konsumenta (w stanie niezmienionym, czyli nieużywany) powinien nastąpić w ciągu 14 dni od momentu poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 1. Wylicytowałem poprzez serwis aukcyjny kurtkę. Po przyjściu paczki okazało się, że kurtka jest zupełnie inna niż na przedstawionym w aukcji zdjęciu. Czy mogę odstąpić od umowy?
Wystawienie towaru na aukcji internetowej z podaniem ceny wywoławczej lub ceny minimalnej stanowi ofertę sprzedaży tej rzeczy. Osoby biorące udział w aukcji składają tzw. postąpienia, czyli przebijają cenę poprzednika. Aukcja trwa pewien określony czas, w którym możliwe jest składanie kolejnych postąpień. Po upływie tego czasu, umowa zostaje zawarta między osobą, która wystawiła towar na aukcji oraz osobą, która złożyła najwyższe postąpienie.
Przepisów dotyczących sprzedaży na odległość nie stosuje się do sprzedaży na licytacjach, w tym także na aukcjach internetowych. W konsekwencji, konsument kupujący od przedsiębiorcy towar na aukcji internetowej nie może odstąpić od tak zawartej umowy w ciągu 10 dni.

 1. Kupiłem poprzez opcję „Kup Teraz” sprzęt elektroniczny, jednak okazało się, że w prezencie dostałem identyczny. Czy mogę odstąpić od zawartej umowy?
W takiej sytuacji umowa nie zostaje zawarta na aukcji internetowej, lecz w zwykłym trybie ofertowym. Dlatego nie będą wówczas wyłączone przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i konsument będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia. Pamiętajmy jednak, że przepisy te będą mogły być zastosowane tylko wtedy, gdy kupujący będzie konsumentem, a sprzedawca przedsiębiorcą.

 1. Kupiłem przez Internet od innego konsumenta wadliwy towar. Co robić?
Jeżeli sprzedawcą jest inny konsument, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi.
Kiedy kupiony przez Internet od innego konsumenta ma wadę, a więc posiada takie cechy, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie towaru lub jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, sprzedający musi się liczyć z możliwością reklamacji przez rok od zakupu.

Kupujący może żądać obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. W sytuacji, gdy wada jest nieistotna, kupujący może jedynie żądać obniżenia ceny. Obniżenie ceny musi nastąpić w stosunku w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do wartości rzeczy wadliwej.

W umowach między dwoma konsumentami możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Dlatego, zanim zdecydujemy się na zawarcie umowy z innym konsumentem, dokładnie sprawdźmy czy sprzedawca nie próbuje ograniczyć naszego prawa do reklamacji pisząc, że w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy lub ponosi ją tylko w ograniczonym zakresie.

 1. Złożyłem u akwizytora zamówienie na montaż telewizji cyfrowej i wpłaciłem zadatek w wysokości 200 zł na poczet montażu. Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą stwierdziłem, że nie chcę z niej korzystać. Czy mogę odstąpić od tego zamówienia?
Taka umowa/zamówienia zawierane w mieszkaniu konsumenta jest umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy. W takiej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument ma 10 dni na odstąpienie od takiej umowy bez podania przyczyn. Aby odstąpić od umowy zawartej poza lokalem wystarczy w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia/podpisania umowy wysłać pisemne oświadczenie za potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka) o odstąpieniu do siedziby przedsiębiorcy. Poniżej podajemy przykładową treść odstąpienia:

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo­wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy nr ............................................................. (nr zamówienia lub nr umowy) zawartej dnia …......................w............................................. .

Zwrot zadatku przez przedsiębiorcę i zarazem zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić w ciągu 14 dni od momentu poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 1. Zadzwonił do mnie mój operator telekomunikacyjny i zaoferował mi zmianę warunków, na które przystałem. Teraz chcę z tego rezygnować. Czy mogę odstąpić od takiej umowy i jeśli tak, to w jaki sposób?
Umowy zawierane przez telefon są umowami zawieranymi na odległość. W takiej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument ma 10 dni na odstąpienie od takiej umowy bez podania przyczyn. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość wystarczy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru wysłać pisemne oświadczenie za potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka) o odstąpieniu do siedziby przedsiębiorcy. Poniżej podajemy przykładową treść odstąpienia:

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo­wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy nr ............................................................. zawartej dnia …...................... .”

 1. Miałam ochotę na zmianę fryzury. Udałam się do fryzjera celem zrobienia trwałej. Po zabiegu okazało się, że włosy są spalone. Co mogę zrobić?
Usługa fryzjerska jest umową o dzieło - umową rezultatu i stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego (art. 627 - 646 kc).
Jeżeli dzieło ma wady (w tym przypadku włosy zostały spalone), zamawiający może żądać ich usunięcia. Jeśli wady nie dadzą się usunąć, zamawiający może od umowy odstąpić - pod warunkiem, że wady są istotne. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 637 kc).
W tym przypadku  reklamację należy zgłosić u fryzjera, najlepiej na piśmie, zażądać zwrotu wartości usługi oraz ewentualnego wykonania zabiegów mających na celu doprowadzenie włosów do stanu sprzed zabiegu.

 1. Kupiłam przecenione buty, które po kilku dniach zaczęły się rozklejać. Czy mogę je reklamować?
To, czy możemy reklamować towar, który został przeceniony, uzależnione jest od przyczyny przeceny. Najczęściej przecena dotyczy towaru pełnowartościowego, z którego zbyciem sprzedawca ma problem. Wówczas przysługują nam takie same uprawnienia jak w przypadku towaru, który przeceniony nie był.

Może się jednak zdarzyć, że sprzedawca obniżył cenę, ponieważ towar ma określoną wadę, o której przy dokonywaniu zakupu zostaniemy poinformowani. Wówczas możliwość składania reklamacji wyłączona jest w odniesieniu do konkretnej wady.

Źródło:

1)       Ulotka UOKiK „Sprzedaż konsumencka”, Warszawa 2006;
2)       Ulotka Stowarzyszenia Konsumentów Polskich: „Kupuj bezpiecznie w Sieci”, Warszawa 2008;
3)       Ustawa z dnia 27 lipca 2000 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dz. U. z 200 r., nr 141, poz. 1176, ze zm.);
4)       Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, ze zm.);
5)       Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

18 komentarzy:

 1. zakupilem wsieci T-mobile pakiet na jnternet bluconet zlaptopem lenowo .mam na to dowod zaplaty w postaci faktury ,po czterech miesiacach laptop' padl' ale w salonie t-mobile nie chca przyjac towaru do reklamacji bo nie mam gwarancji ,ktorej nie bylo w opakowaniu.czy takie traktowanie klienta jest dopuszczalne

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam serdecznie! Konsument może korzystać z dwóch rodzajów uprawnień- albo z gwarancji (wtedy występujemy z żądaniem naprawy do gwaranta/producenta)albo z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (wtedy z roszczeniem występujemy do sprzedawcy).
   W mojej ocenie postępowanie sprzedawcy jest niewłaściwe-bez zająknięcia powinien przyjąć sprzęt do naprawy. Dodatkowo, jeśli towar popsuje się w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania towaru. Radziałabym zapoznać się z ww. ustawą, udać się jeszcze raz do sprzedawcy celem złożenia reklamacji- jeśli nie pójdzie się z nimi dogadać należy udać się do miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów.

   Usuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dzień dobry, moje pytanie dotyczy następującej sytuacji. Rok temu zwróciłam towar w sieci Smyk, nie otrzymałam gotówki, tylko wręczono mi kartę podarunkową (w zamian za pieniądze za zwrot). Karta- zgodnie z regulaminem Smyka jest ważna 12 miesięcy. Przekonałam się o tym 12 miesięcy i 2 dni po zwrocie... Nie mogę odzyskać pieniędzy. Jednym słowem zwróciłam towar Smykowi, a ten nie zwrócił mi pieniędzy. Wiem, że dopuszczalność zwrotu towaru zależy od konkretnego sklepu. Ale czy w opisana sytuacja - dotycząca ograniczenia czasowego w przypadku zwrotu towaru jest zgodna z prawem? Dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zwrot towaru zakupionego stacjonarnego w sklepie zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli sprzedającego. To sprzedający ustala warunki na jakich konsument może zwrócić towar. W chwili obecnej wiele sklepów stosuje taką samą praktykę jak Smyk. Przykładowo w sklepie Cropp czy House można dokonać zwrotu towaru zakupionego stacjonarnie w ciągu 365 dni od dnia zakupu, zwrot również następuje na kartę podarunkową (wiadomo, chcą zatrzymać klienta przy sobie) i również, jeśli nie wydamy zwróconych pieniędzy w ciągu roku (dokładnie 365 dni) pieniądze na karcie podarunkowej przepadają.
   W mojej ocenie wszystko jest ok- nie możemy powiedzieć, że zgodnie z prawem, ponieważ prawo nie reguluje zwrotów towarów zakupionych stacjonarnie :)
   Pozdrawiam!

   Usuń
  2. Jeszcze skonsultowałam moje stanowisko ze stanowiskiem Rzecznika Konsumentów- jest takie samo jak moje. To sprzedający (w Pani przypadku sklep Smyk) ustala WSZYSTKIE warunki zwrotów. Dodatkowo w regulaminie sklepu istnieje zapis, że:
   1) każde doładowanie przedłuża ważność karty o rok
   2) karta po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna

   Usuń
 4. Jesli 30 dni od daty zakupu, to od nastepnego sie liczy te 30 dni , czy od zakupu?
  jakby było jeden dzien - to wiadomo, że do następnego dnia ( a niue tego samego jesli bym kupiła 5min przed zamkni ęciem na przykład) , a jesli 30 to logicznie tak samo winno być? wąłsnie na tym jednym dniu zalezy mi wyjasnienie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli kupimy coś np. 2 lutego to termin trzydziestodniowy liczymy od następnego dnia.

   Usuń
 5. Dostaję spamowe SMS-y z CCC . Nigdy się nie zapisywałem do takiego klubu . Jak się tego pozbyć ? Czy mam sprawę zgłosić do prokuratury ? Brak numeru nadawcy - wyświetla się CCC KLUB

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też mam taki sam problem

   Usuń
  2. Ja też. Oni nie mają numeru przychodzącego sms, tylko "CCC Klub". Dodzwonić się do nich nie ma możliwości. Odbieran co najwyżej pani na recepcji i przekierowuje dalej...tam już nikt nie odbiera. Może mam znaleźć numer telefonu do Dariusza Miłka (prezes CCC) i mu wyjaśnić, że nigdy nie kupiłem nic w jego sklepie, nie zamierzam i nie życzę sobie otrzymywać SMS reklamowych?! Mam telefon w sieci Play. Co zbawne oni też nic nie potrafią na to poradzić. Śmieszne to wszystko!

   Usuń
 6. Dzień Dobry. Mam problem z T-Mobile. W czerwcu 2014 przy przedłużaniu umowy kupiłam u nich również telefon. W zeszłym miesiącu w telefonie padł ekran (przy próbie odpalenia na ekranie pojawiały się prześwietlenia). Zaniosłam sprzęt do salonu, gdzie konsultant sprawdził go i opisał. Telefon został wysłany przez T-Mobile do ich autoryzowanego serwisu (CCS), który to odpowiedział, że na ekranie jest rysa więc uszkodzenie jest mechaniczne = nie naprawią. Od razu w salonie T-Mobile złożyliśmy reklamację, powołując się na opis konsultanta przy przyjmowaniu telefonu (oczywiście nie ma informacji o żadnej rysie), jednak serwis podtrzymuje swoją opinię o uszkodzeniu mechanicznym i odsyła pisma odmowne. Co zrobić w tej sytuacji, na co się powołać? Oddawałam tel. bez rysy, zwrócono mi tel. z rysą i z czarnym ekranem (teraz w ogóle się nie włącza) i mimo braku informacji i rysie przy przyjmowaniu sprzętu serwis w kółko odpisuje to samo, a T-Mobile rozkłada ręce, że nic nie mogą zrobić. Będę wdzięczna za pomoc i jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam, Joanna Adamska

  OdpowiedzUsuń
 7. Mam pytanie odnośnie mojej reklamacji. Kupiłam rower w sklepie Decathlon w niedziele i okazało się że nie działa dynamo. Zauważyłam to dopiero w domu a że było już późno pojechałam następnego dnia. Okazało się że nie ma serwisanta i powiedziano mi że nie wiadomo kiedy będzie. Poprosiłam o wymianę na nowy lub zwrot gotówki. Pani powiedziała mi że nie może spełnić mojej prośby bo rower jest używany. Zostawilam go w sklepie bo zależało mi na jak najszybszym naprawieniu bo kupiłam rower żeby nim jeździć. Pod koniec tygodnia przyjechalam odebrać rower i okazało się że został zarysowany tylny błotnik. Zdenerwowalam się i zażądałam zwrotu gotówki za rower. Czy mam jakieś szanse..

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam, mam pytanie - prowadzę tzw.lumpeksik. Kupuję towar na tony z niesortu i sama go sortuję. Ostatnio kupiła u mnie Pani torebkę za 10 zł i po kilku dniach przyszła i powiedziała, że ta torebka jej się "zlasowała" i chce zwrotu tych 10 zł. Posiadam w sklepie informację, iż towar pochodzi z obrotu wtórnego i może posiadać wady ukryte i jawne i nie podlega reklamacji ani zwrotowi - czy muszę oddać jej pieniądze???Ja tak naprawdę tez nie wiem co się stanie z tymi przedmiotami, mogę tylko ocenić stan wizualny i podać na sklep, rzeczy ocenione przeze mnie na niezdatne do użytku wyrzucam.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Szybka Gotówka - https://redirect.qxa.pl/YxNh9 - Uzyskaj Szybką Pożyczkę

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardzo fajnie napisane. Jestem pod wrażeniem i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 11. Przy tak wielu #sanok apartamenty i #sanok domy do wyboru, jak można znaleźć ten właściwy? nieruchomosci.sanok.pl

  OdpowiedzUsuń

Witaj! Dziękuję Ci za czas spędzony na moim blogu. Jeśli potrzebujesz porady konsumenckiej w ramach moich możliwości i umiejętności chętnie Ci pomogę :-) Pozdrawiam,

Strange Cake.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...