piątek, 24 sierpnia 2012

Sklepy, w których możemy zwrócić towar - informacja

U góry bloga w znajdziecie zakładkę dotyczącą sklepów stacjonarnych, w których można zwrócić towar. Lista ta będzie co jakiś czas aktualizowana.
:)

Reklamacja towaru zakupionego w outlecie

W myśl starego przysłowia można by w tym przypadku rzec "co outlet to obyczaj" ;) Jednak, warunki stawiane przez przedsiębiorców a prawo to dwie różne rzeczy.Na wstępie zaznaczyć należy, że zarówno do sklepów typu 'outlet' jak i innych sklepów (nawet lumpeksów!) stosuje się zapisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. u. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Zgodnie z art. 7 tej ustawy "Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć"- czyli jeśli kupujemy daną rzecz i już w sklepie widzimy, że coś jest nie tak (np. spodnie mają popsuty zamek, nie mają guzika, są gdzieś podarte) to w takim przypadku sprzedawca za te wady nie odpowiada. Czyli na każdą inną wadę, która jest przykładowo ukryta lub ujawni się dopiero po powrocie do domu i dokładnym obejrzeniu towaru przedsiębiorca MA OBOWIĄZEK przyjąć reklamację i wypisać zgłoszenie reklamacyjne (o składaniu reklamacji więcej info w moich innych wpisach).Wymiana towaru na inny w tej samej cenie lub z dopłatą za droższy albo zwrot gotówki jest możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli sprzedawca wyrazi taką wolę. Jeśli się na to nie godzi nic nie zrobimy, ponieważ nie ma on obowiązku zwrotu gotówki czy wymiany na inny towar (na ten temat pisałam już tutaj).

Towar znajdujący się w outletach to w większości przypadków towar pochodzący z końcówek kolekcji, które kosztują około 60-70% taniej niż kupilibyśmy go w czasie trwania kolekcji. Towar ten pochodzi z tzw. obrotu wtórnego i nie może być traktowany jako nowy. Niektóre outlety bez problemu przyjmują reklamacje, inne się na nie nie zgadzają. Co do tej ostatniej informacji sprzedawca może uchylić się w tym przypadku od przyjmowania reklamacji, jednakże MUSI o tym poinformować klientów. W takim wypadku wystarczy w widocznym miejscu (np. przy kasie, nad wieszakami), czytelnymi i dużymi literami wywiesić informację, że towar w sklepie pochodzi z obrotu wtórnego i może zawierać wadu ukryte bądź jawne i nie podlega on reklamacji ani gwarancji. Wtedy mamy czystą i jasną informację i mamy możliwość zadecydowania, czy kupimy w tym danym outlecie towar (zgodzimy się na warunki stawiane przez sprzedawcę) czy też nie.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Słów kilka o abonamencie RTV.

Cały czas wiele osób myśli, że posiadając przykładowo Telewizję n, czy Cyfrowy Polsat, nie muszą płacić abonamentu RTV, bo przecież nie korzystają z państwowej telewizji. Niestety, nie tak to wygląda. Później okazuje się, że taka osoba niepłacąca abonamentu od 2-3 lat dostaje wezwanie do zapłaty od Poczty Polskiej- dlaczego od Poczty skoro przecież abonament ustala KRRiT?! Nie wszyscy to rozumieją, więc w paru słowach postaram się całą sprawę opisać.

Na mocy art. 5.1. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych („Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe”) Poczta Polska S.A. jako jedyny w kraju operator publiczny wykonuje usługę, na podstawie umowy, na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  w zakresie inkasowania, ewidencjonowania oraz egzekwowania należnych opłat. W/w ustawa reguluje kwestie związane z obowiązkiem wnoszenia opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych i na jej podstawie, Poczta Polska S.A. jest uprawniona do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym, które to przepisy stanowią  podstawę do stosowania egzekucji administracyjnej po myśli art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca 2010 roku obecne przepisy kontroli opłacania abonamentu radiowo – telewizyjnego i jego egzekucji są zgodne z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarówno egzekucja opłaty karnej, jak i należności z tytułu zaległego abonamentu są dopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Poczta Polska S.A. ma również możliwość przekazywania danych dłużników niepłacących abonamentu RTV do rejestru długów – Poczta Polska S.A. działa jako wierzyciel, tj. osoba prawna, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność. Dlatego też na Poczcie Polskiej spoczywa obowiązek podejmowania działań zmierzających do egzekwowania zaległości powstałych w związku z nieuiszczaniem opłat abonamentowych. Poczta Polska udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej dłużników na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
  1)  zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy
o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.5));
  2)  łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  3)  upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W przypadku Poczty Polskiej S.A. stosunek prawny ustanawiający ją wierzycielem powstaje z chwilą rejestracji przez podmiot, czyli abonenta, odbiorników RTV. Opłata abonamentowa jest prawnym obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego i każdej firmy, w których znajdują się odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne. Posiadanie telewizji cyfrowej typu Telewizja ‘n’, Polsat Cyfrowy czy Cyfra + nie zwalnia gospodarstwa domowego z płacenia abonamentu RTV, ponieważ abonament płacimy za posiadanie odbiornika/ów, a nie za sam dostęp do telewizji. Cała kwota abonamentowa jest przeznaczana na misję publicznych mediów. Z abonamentu utrzymywane jest zarówno publiczne radio, jak i telewizja. Płacąc abonament otrzymujemy również dostęp do bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, czyli około 20 programów w wysokiej jakości. 
 
I jeszcze jedna kwestia- ustawowe zwolnienia z płatności z abonamentu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85, poz. 728)
Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)),
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)),
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia
2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)

wtorek, 14 sierpnia 2012

Uwaga na pismo od Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców!Dopiero co mieliśmy aferę z pobieraczkiem, teraz kolejna firma chwyta się nieuczciwych praktyk, jak i nieuczciwej konkurencji. Mowa tutaj oczywiście o Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 lub 61.

 
Właściciele firm, jak się okazuje w całej Polsce (!), zaczęli otrzymywać pisma wzywające do uregulowania opłaty w wysokości 115,00 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. W regulaminie  na stronie internetowej KRPiP Sp. z o.o. możemy znaleźć zapis, że wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców jest dobrowolny. Po szerszym przeanalizowaniu pisma okazuje się, że Spółka „prosi o uregulowanie fakultatywnej opłaty w wysokości 115,00 zł.”- użyte w treści pisma, trudne słowo „fakultatywny” zostało użyte celowo, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć, iż znaczy ono tyle co „dobrowolny”. Po głębszej analizie okazuje się, że wyżej wymieniona firma z siedzibą w Warszawie podszywa się pod firmę o tej samej nazwie z Bielska Białej. Na pierwszy rzut oka, korzystając z internetowej wyszukiwarki, widoczna jest różnica w adresie stron internetowych obydwu firm: pierwsza- fałszywa- firma posiada domenę www.krpip.org.pl a druga- prawdziwa- www.krpip.pl . Kolejną zastanawiającą rzeczą jest podana w piśmie podstawa prawna: „Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94,, poz. 1037 z późn. zm.) został utworzony Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców.” W tym przypadku zauważyć należy, że nie została podana pełna nazwa ustawy, więc należy domniemywać, że firma celowo liczyła na to, że część przedsiębiorców po prostu nie sprawdzi wyżej podanego stanu prawnego. Okazuje się, że ustawa przywoływana przez firmę to Kodeks spółek handlowych, a art. 12 stanowi, że: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.”

Właściwy Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców z Bielska Białej zamieścił na swojej stronie internetowej www.krpip.pl szereg informacji dotyczących podszywania się firmy Spółki z o.o. z Grudziądza. Na stronie możemy znaleźć informacje jak postępować w przypadku wyłudzenia przez firmę kwoty 115,00 zł, gdzie się zgłosić z prośbą o pomoc, jak również można znaleźć zapis, że firma z Bielska Białej jako jedyna firma w Polsce pod nazwą Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców jest znakiem chronionym a jego prawo ochronne zostało nadane z dniem 18 lipca 2011 roku.

Jedno jest pewne- nie płaćmy pieniędzy naciągaczom i dokładnie analizujmy pisma, które otrzymujemy. Myślę, że sprawa fałszywego KRPiP ruszy niczym lawina na dniach, bo właściwa firma już wezwała 'podróbkę' do zaniechania swoich praktyk. Nic, tylko czekać na rozwój wydarzeń.

Co do zwrotu wpłaconych przez przedsiębiorców pieniędzy- myślę, że może być ciężko je odzyskać. W sprawach dotyczących przedsiębiorców nie znajdują niestety zastosowania przepisy konsumenckie, a więc nie jest możliwe odstąpienie od zawartej na odległość umowy w ciągu 10 dni.

Po co komu BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) to instytucja powołana do życia  na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Jej zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach i historii kredytowej klientów banków i SKOK. Informacje zgromadzone przez BIK obejmują między innymi:
- dane osobowe konsumenta- kredytobiorcy,
- datę udzielenia kredytu,
- wysokość kredytu,
- termin zakończenia umowy z bankiem,
- przebieg obsługi kredytu.

Wszystkie te informacje mają charakter tajemnicy bankowej. Dla konsumentów pożądaną historią kredytową jest oczywiście ta pozytywna, ale zaznaczyć należy, że jeśli jest ona negatywna nie przekreśla od razu szansy na uzyskanie kredytu.

Pojawienie się BIK pozwoliło bankom i SKOKom na uproszczenie sposobu obsługi klientów i skrócenie jej czasu- dzięki temu banki mogą obecnie udzielić kredytu znacznie szybciej.

Argumenty przemawiające za posiadaniem pozytywnej historii kredytowej w BIK:
- skrócenie procedury podjęcia decyzji dotyczącej przyznania kredytu,
- możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytu,
- dostęp do większej ilości ofert kredytowych,
- pozytywna historia to dowód wiarygodności klienta,
- dzięki pozytywnej historii kredytowej bank może zwolnić klienta z uzyskiwania pisemnych zaświadczeń o stanie jego zobowiązań, co przedkłada się na obniżenie kosztów kredytu,
- brak konieczności przedstawiania dodatkowego zabezpieczenia.

Jak długo są przetwarzane dane konsumenta?

Wszystko zależy od tego, czy konsument spłaca swoje zobowiązania terminowo. Jeśli tak, to dane przetwarzane są w BIK od momentu zaciągnięcia kredytu aż do momentu jego spłaty oraz dodatkowo po wygaśniećiu zobowiązania przez pięć lat, jeśli konsument wyraża na to zgodę.
Wyrażenie zgody jest w interesie konsumenta, który posiada pozytywną historię kredytową. Stanowi bowiem argument za przyznaniem kolejnego kredytu na lepszych warunkach. Brak historii kredytowej w BIK na pewno nie ułatwia klientowi współpracy z bankiem lub SKOK-iem.

Dane o wygasłych zobowiązaniach mogą być również przetwarzane przez pięć lat bez zgody konsumenta, jeśli zostały spełnione łącznie poniższe przesłanki:
-konsument nie spłacił zobowiązania lub dopuścił się zwłoki w spłacie przekraczającej 60 dni,
- konsument nie uregulował swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od momentu poinformowania go przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody.

(informacje zaczerpnięto z ulotki SKP+BIK, Warszawa 2006 r.)

czwartek, 9 sierpnia 2012

Nowe zakładki!

Na blogu znalazły się nowe zakładki.
W jednej z nich znajdziecie wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie, a w drugiej sklepy, w których można w danym terminie zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony stacjonarnie. Staram się nawiązać kontakt z firmami i uzyskać od nich informacje, czy można w ich sklepach zwracać towar- jeśli tak to w jakim terminie.
Mam nadzieję, że informacje te przydadzą się niejednej osobie :-)

piątek, 3 sierpnia 2012

Kup Teraz! a licytacja- jakie masz prawa?

Często, pracując w Biurze Rzecznika, trafiają się osoby, które zakupiły towar poprzez serwis aukcyjny allegro.pl czy to poprzez opcję 'Kup Teraz!' czy też wygrały daną rzecz na licytacji. Zarówno osoby te, jak i sami sprzedający nie mają bladego pojęcia o prawach przysługujących zarówno konsumentowi, jak i sprzedawcy.

Źródło:www.torontorealtyblog.com

Transakcja konsument - przedsiębiorca, opcja 'Kup Teraz!'

W takiej transakcji mamy jasno określone strony. Konsument- osoba fizyczna, która daną rzecz kupuje na własny użytek, a nie 'na firmę'. Przedsiębiorca - to podmiot gospodarczy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Zarówno jedną jak i drugą stronę obowiązują w tym przypadku zapisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.) , jak również Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.)

Czyli w skrócie: możemy zwrócić towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny, możemy również na podstawie pierwszej ww. ustawy złożyć w normalnym trybie reklamację.

Transakcja konsument - konsument, opcja 'Kup Teraz!'

W przypadku zakupu towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie obowiązuje prawo do namysłu (odstąpienie w ciągu 10 dni) — przysługuje ono tylko przy zawarciu umowy z przedsiębiorcą. Reklamacje wadliwego towaru możemy składać tylko i wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego- Dział II rękojmia za wady

Transakcja konsument - przedsiębiorca, konsument - konsument, licytacja

Jeżeli towar został zakupiony na aukcji podczas licytacji, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W tym przypadku transakcja jest zwykłą umową sprzedaży i podlega Kodeksowi cywilnemu (Dział II Rękojmia za wady- w przypadku reklamacji), a nie Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Transakcja przedsiębiorca - przedsiębiorca

W tym przypadku zawsze będzie obowiązywał tylko Kodeks cywilny i ww. rękojmia za wady.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...